Богоявление

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

и казва: покайте се, защото се приближи царството небесно. И секирата лежи вече при корена на дърветата. Затова всяко дърво, което не дава добър плод бива отсичано и хвърляно в огън. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, но оня, който иде подире ми е по-силен от мене.

Аз не съм достоен да му понеса обущата. Той ще ви кръсти с дух светий и с огън. Лопатата му е в ръката му и той ще очисти гумното си и ще събере житото си в житницата, а плявата ще изгори с неугасим огън. Тогава Иисус дохожда от Галилея на Йордан при Йоана, за да се кръсти от него. А Йоан го възспираше и думаше: Аз имам нужда да се кръстя от тебе, а ти ли идеш при мене?


Но Иисус му отговори и рече: Остави сега, защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда.
Тогава Йоан го допуска. И като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата и ето - отвориха му се небесата и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху него. И ето глас от небесата, който казваше: Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение.